اتصالات پلیمر یاس گلپایگان - تاسیسات پارسا نوین
13824
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-13824,single-format-standard,mkd-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,tpnstore-ver-2,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,transparent_content,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

اتصالات پلیمر یاس گلپایگان

اتصالاتpvc-u

فروش اتصالات PVC-U

اتصالات پلیمریاس گلپایگان در ابعاد مختلف تولیدمی شود .اتصالات پلیمریاس گلپایگان درابعادوضخامتهای مختلف عرضه می شود.موارد مصرف اتصالات پلیمریاس گلپایگان رامیتوان در روی کار(B)یازیریاروی کار(BD)در ساختمانها اشاره کرد.محصولات اتصالات پلیمر یاس گلپایگان به شرح زیر می باشد:

زانو 45درجه:

زانو45درجه در سایزها وابعاد مختلف تولید وبه بازار عرضه می شودودر روی کار یا زیر وروی کار ازآنها درساختمانها استفاده می شود.قیمت اتصالات ،فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش زانو45درجه ،اتصالات pvcلیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت زانو45درجه،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،قیمت اتصالات پلپایگان

ابعادضخامتBروی کار
633BDزیریاروی کار
903BDزیریاروی کار
1103/2BDزیریاروی کار
1253/2BDزیریاروی کار
1603/2BDزیریاروی کار

زانو90درجه

قیمت اتصالات گلپایگان ،فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،اتصالات pvcفروش زانو 90درجه ،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت زانو90درجه،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،دانلودلیست قیمت اتصالات گلپایگان

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633Bروی کار
903BDزیریاروی کار
1103/2BDزیریاروی کار
1253/2BDزیریاروی کار
1603/2BDزیریاروی کار

سه راه تبدیلی45درجه

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،لیست قیمت اتصالات گلپایگان،فروش سه راه تبدیلی 45درجه ،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت سه راه تبدیلی 45درجه،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،لیست قیمت اتصالات گلپایگان

ابعادضخامتحوزه کاربرد
90x633BDزیر یاروی کار
110x633/2BDزیر یاروی کار
110x903/2BDزیر یاروی کار
125x1103/2BDزیر یاروی کار

سه راه تبدیلی90درجه

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا گلپایگان ،فروش سه راه تبدیلی 90درجه ،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت سه راه تبدیلی 90درجه،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،قیمت اتصالات پلیکا ،فروش اتصالات گلپایگان،

ابعادضخامتحوزه کاربرد
90X633BDزیریاروی کار
110X633/2BDزیریاروی کار
110X903/2BDزیریاروی کار
125X1103/2BDزیریاروی کار

سه راه 45درجه

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکاگلپایگان،اتصالات pvcفروش سه راه  45درجه ،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت سه راه  45درجه،قیمت اتصالات ،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633Bروی کار
903BDزیریاروی کار
1103/2BDزیریاروی کار
1253/2BDزیریاروی کار

سه راه 90درجه

قیمت اتصالات پلپایگان،فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا،اتصالات pvcفروش سه راه 90درجه ،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت سه راه 90درجه،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات پلیکا،فروش اتصالات گلپایگان،قیمت سه راه 90درجه گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633Bروی کار
903BDزیر یاروی کار
1103/2BDزیر یاروی کار
1253/2BDزیر یاروی کار

سیفون

قیمت انواع اتصالات ،فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش سیفون ،اتصالات pvcلیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت سیفون،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،قیمت اتصالات گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633Bروی کار
903BDزیر یاروی کار
1103/2BDزیر یاروی کار
125x1103/2BDزیر یاروی کار

سه راه دریچه بازدید

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا،قیمت انواع اتصالات گلپایگان فروش سه راه دریچه بازدید اتصالات pvc،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت سه راه دریچه بازدید،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،قیمت اتصالات پلیکا،فروش اتصالات گلپایگان،

ابعادضخامتحوزه کاربرد
110کامل3/2BDزیریاروی کار
110x903/2BDزیریاروی کار

تبدیل

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،اتصالات pvcفروش تبدیل ،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت تبدیل،قیمت اتصالات پلیکا،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،قیمت اتصالات پلیکا،فروش اتصالات گلپایگان،قیمت انواع اتصالات گلپایگان

ابعادضخامت حوزه کاربرد
90X633Bروی کار
110X633/2BDزیر یاروی کار
110X903/2BDزیر یاروی کار
125X1103/2BDزیر یاروی کار

رابط دریچه بازدید

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،اتصالات pvcفروش رابط دریچه بازدید ،قیمت اتصالات پلیکا،لیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت رابط دریچه بازدید ،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،قیمت اتصالات پلیمریاس گلپایگان،قیمت اتصالات پلیکا

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633Bروی کار
903Bروی کار
1103/2Bروی کار
1253/2Bروی کار

درپوش

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش درپوش ،لیست قیمت اتصالات پلیکا،اتصالات pvcلیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت درپوش،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،قیمت اتصالات پلیکا،فروش اتصالات گلپایگان،دانلود قیمت انواع اتصالات پلپایگان

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633BDزیریاروی کار
903BDزیریاروی کار
1103/2BDزیریاروی کار
1253/2BDزیریاروی کار

کوپلینگ ترمزدار

فروش انواع محصولات لوله واتصالات پلیمر یاس گلپایگان،قیمت اتصالات ،فروش کوپلینگ ترمز دار،اتصالات pvcلیست قیمت پلیمر یاس گلپایگان،قیمت کوپلینگ ترمز دار ،فروش اتصالات PVC-U،اتصالات پلیمر یاس گلپایگان،فروش اتصالات،فروش اتصالات گلپایگان،

ابعادضخامتحوزه کاربرد
633BDزیریاروی کار
903BDزیریاروی کار
1103/2BDزیریاروی کار
1253/2BDزیریاروی کار
tpn
بدون دیدگاه

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید